Bestyrelsens Interne Arbejdsregler

Instruks til bestyrelsens er revideret den 9. november 2022 (pkt. 4):

1. Ikke-budgetterede omkostninger/indkøb mellem kr. 500 og kr. 2.000
==> skal aftales mellem formand samt minimum 1 bestyrelsesmedlem.

2. Ikke-budgetterede omkostninger/indkøb mellem kr. 2.000 og halvdelen af det udskrevne kontingent
==> skal altid aftales på et bestyrelsesmøde.

3. Ikke-budgetterede omkostninger/indkøb på over halvdelen af det udskrevne kontingent ==> skal altid vedtages på en (ekstraordinær) generalforsamling.

4. Alle udgiftsbilag attesteres af formand samt et bestyrelsesmedlem før udbetaling foretages. Formandens udgiftsbilag attesteres af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer kan ikke attestere egne udgiftsbilag. Formandens eller et bestyrelsesmedlems “OK på mail” sidestilles med en attest. Kassererens betaling af udgiftsbilag sidestilles ligeledes med en attest.

5. Årets regnskab/budget skal følge principperne i 2016-regnskabet/budgettet som vedtaget på generalforsamlingen i januar 2017.

6. Positivlisten fsva. beplantning skal tages op til revision en gang årligt.

7. Foreningen giver ikke gaver, dog bydes nye medlemmer velkommen med blomster el.lign. Bestyrelsens kan efter skøn fravige princippet.

8. Forespørgsler fra ejendomsmæglere og advokater mv., fx i fm. et forestående salg, takseres til kr. 500,00 per påbegyndt time, og udbetales direkte til det(/de) bestyrelsesmedlem(mer) der håndterer den pågældende henvendelse.